Den här enkäten är för dig som är samisk slöjdare, konstnär eller designer – duojár - och är verksam i Sverige.
Frågorna i enkäten handlar om dina arbetsvillkor och förutsättningar som duojár och hur denna har påverkats av den pågående Covid-19 pandemin.

Om forskningsprojektet Pandemi i Norr
Enkäten är en del i det större forskningsprojektet Pandemi i Norr som leds av Luleå tekniska universitet (LTU). Projektet samlar in erfarenheter och upplevelser från Covid-19 pandemin i ett större perspektiv. Mer information  finns på LTUs hemsida www.ltu.se/pandeminorr. Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) är medverkande part i projektet Pandemi i Norr. Denna enkät har kommit till på initiativ av RSÄ och utförs i nära samverkan RSÄ och LTU.

Syfte med enkäten
Syftet med enkäten är att samla in ett material som bidrar till kunskap om samiska slöjdare, konstnärer och designers arbetsvillkor och näringens förutsättningar i dagsläget. Vi frågar därför även hur den pågående pandemin påverkat duojár och näringen. Vi frågar exempelvis om olika restriktioner påverkat arbetsmöjligheter och inkomster. Exempel på sådana restriktioner är de stängda gränserna till Norge och Finland, inställda marknader och festivaler samt begränsade möjligheter att resa.

Vad händer med mina uppgifter?
Enkätsvaren samlas in anonymt, och sparas i Luleå tekniska universitet datorhall och registreras med slumpvisa nummer. Varken forskare i projektet eller någon annan kan ta reda på vem som svarat på en enkät.  När du svarar är det även bra att särskilt tänka på att vara försiktig med detaljer som skulle kunna leda till identifiering.  Svaren sammanställs av forskare i projektet och resultatet kommer det att presenteras artiklar i publikationer och på seminarier för att sprida kunskap om den samiska slöjden och konstens villkor och hur dessa påverkats av pandemin.
RSÄ kommer att få ta del av studieresultatet från studien för att använda arbete med att bevara och utveckla slöjden. 

Deltagande är frivilligt
Det är frivilligt att svara på enkäten. Du som svarar digitalt kan när som helst välja att avbryta och avsluta enkäten. Inga svar registreras om du inte har godkänt och skickat in dessa. Du kan också göra en paus när du svarar på enkäten och fortsätta senare. 

Hur svarar man på enkäten?
Flera frågor har svarsalternativ där du sätter ett kryss i en ruta bredvid det svar du tycker stämmer bäst, ibland är det möjligt att välja fler än ett svar. Under några av frågorna har du möjlighet att själv utveckla ditt svar, där kan du skriva hur långt eller kort du vill. Det går också bra att bara svara med ett eller flera ”stödord”. Frågorna i enkäten är på svenska, men det går bra att svara på det samiska språk som är ditt, eller annat språk om du är bekvämare med detta. Svara gärna på alla frågor, även om du bara svarar kort! 

Möjliga följder av att delta i enkäten
Att delta i enkäten kan väcka tankar och känslor om den egna situationen och livet under pandemin. I slutet av enkäten finns kontaktuppgifter till kris och samtalsinformation.
Vi är tacksamma för att du tar dig tid att svara på enkäten! 

Pandemi i Norr är finansierat av forskningsrådet FORMAS och enkäten har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (dnr 2021-04114).
Mer utförlig information om projektet och den här enkäten, och en översatt sammanfattning till syd- och nordsamiska hittar du här 

Har du frågor om enkäten eller forskningsprojektet går det bra att kontakta ansvariga forskare i projektet:

Ansvarig forskare, Projektledare
     Forskningsingenjör 
Dr. May-Britt Öhman                           Liz-Marie Nilsen
0920-491946                                         0920-492070
maybritt.ohman@ltu.se                      liz-marie.nilsen@ltu.se

Frågor kan även besvaras av:
Riksorganisationen Same Ätnams ordförande
Marita Granström, 
070- 314 50 47
marita@sameatnam.se

1Innan du börjar svara på enkäten behöver du intyga att du har läst och förstått informationen om enkäten och projektet Pandemi i Norr. Och att du godkänner att dina svar används i projektet på det sätt som beskrivs i informationen.

1.1Jag godkänner och samtycker till att mina svar på enkäten behandlas på det sätt som beskrivs i informationsbrevet. 

1.2Härmed intygar jag att jag tagit del av informationen om projektet, enkäten och hur insamlat material kommer hanteras och lagras.

2Erfarenhet, områdestradition och inriktning I den här delen ställer vi grundläggande frågor om din yrkeserfarenhet samt vilka områdestraditioner och material du arbetar med. Vi vill också veta hur gammal du är och hur många år du arbetat i yrket. 

2.1

2.2

2.3 Vilken typ av slöjd (material) arbetar du med?
Det går bra att kryssa i flera alternativ om det stämmer för dig.


2.4


2.5 Vilken utbildningsbakgrund har du?
Det går bra att välja fler alternativ om det stämmer in på dig.


2.6


2.7Vad fick dig att börja arbeta i yrket?

2.8Var arbetar du någonstans?

2.9 Samarbetar du med andra konstnärer, slöjdare, designer? 
Det går bra att kryssa i flera alternativ om det passar in på dig


2.10Är duodji/vätnoe/duodje/döijjie din huvudsakliga försörjning?

2.11Håller du i utbildningar och kurser som en del av din verksamhet?

2.12


2.13 Var hämtar du inspiration från i ditt arbete?
Det går bra att välja flera alternativ om det passar in på dig


2.14


2.15Vilken är din könstillhörighet?

2.16Vilken är din ålder?

3Försäljning och marknadsföring

 

Här följer frågor om hur du når ut med ditt arbete och dina alster till kunder. Om inte svarsalternativen passar in på dig och din verksamhet, eller om du vill berätta mer, så får du gärna lägga till alternativ eller utveckla ditt svar i textboxen. 

3.1Säljer du dina alster direkt till kund själv, utan mellanhänder?

3.2


3.3Brukar du sälja dina alster i butiker som ägs och drivs av andra än du själv?

3.4Brukar du sälja dina alster på marknader, festivaler och andra arrangemang?

3.5Säljer du till utländska kunder på beställning?

3.6 I vilka andra länder än Sverige har du dina kunder?
Det går bra att välja flera alternativ om det passar in på dig


3.7


4Hemsidor och sociala medier

 

Digitala kanaler som hemsidor och sociala medier har blivit allt vanligare och viktigare vägar för att nå ut till kunder för många branscher. Här följer några frågor om och hur du använder dig av digitala kanaler. 

4.1Har du en egen hemsida?

4.2 Säljer du dina alster genom en egen hemsida?
Det går bra att välja flera alternativ om det stämmer för dig.


4.3Har du en egen Facebook-, Instagram- och/eller annan sida i sociala medier för ditt företag?

4.4Säljer du dina alster genom sociala medier, som Facebook och Instagram?

4.5Tycker du att sociala medier är en bra kanal för att visa upp och sälja slöjd?

5Frågor om Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duojdi.

 

Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Riksorganisationen Same Ätnam tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund. Det är en fristående stiftelse vars verksamhet omfattar hela Sverige, och vars syfte är att öka möjligheter för duodji/vätnoe/duodje/duöjjie att överleva och utvecklas. 
tiftelsens syfte är att arbeta för att öka möjligheter för duodji/vätnoe, duodje, duöjjie att överleva och att utvecklas. Stiftelsens resurser skall enligt stiftelseförordnandet användas till att ge råd åt sameslöjdare i frågor av betydelse för den verksamhet som en slöjdare bedriver, att marknadsföra och informera om sameslöjden, samt att bedriva forskning och utveckling inom sameslöjdens område.
Här följer några frågor om du har haft utbyte med Sameslöjdstiftelsen. 
 

5.1Säljer du dina alster i Sámi Duodjis butik i Jokkmokk?

5.2 Om du svarat Ja på fråga innan kan du hoppa över den här frågan
Varför säljer du inte din slöjd i Sámi Duodjis butik i Jokkmokk?
Det går bra att välja flera alternativ om detta stämmer  för dig. 


5.3


5.4 Vad tycker du att Sameslöjdstiftelsen skall arbeta med för att förbättra möjligheterna duodji/vätnoe, duodje/duöjjie att överleva och att utvecklas? 
Det går bra att välja flera alternativ


5.5


5.6

5.7 Om du svarat Ja på frågan ovan: Med vad har  du fått stöd av Sameslöjdstiftelsen?


5.8


5.9 Hur har din kontakt sett ut med Sameslöjdstiftelsen genom åren?
Det går bra att välja flera alternativ om det stämmer för dig. 


5.10


5.11


5.12


6Pandemins påverkan på samisk slöjd, konst och design

 

Här följer frågor som handlar om den pågående SARS Covid-19 pandemin och hur den påverkat ditt arbete.
Du får väldigt gärna använda utrymmet som finns för att beskriva med dina egna ord. Det går bra att skriva längre text eller bara stödord. Dina erfarenheter under pandemin är viktiga för att vi skall kunna ge en rättvisande bild av hur pandemin påverkat näringen.   
 

6.1Har din försäljning minskat under pandemin?

6.2Har du förändrat din verksamhet för att anpassa den under panddemin?

6.3


6.4Har planerade utbildningar du skulle ha hållit i ställts in?

6.5


6.6


6.7Brukar du ställa ut och sälja dina alster på Jokkmokks Marknad?

6.8Är Jokkmokks marknad viktig för dig och din försäljning?

6.9


6.10 Under årets marknad fanns möjlighet att presentera och sälja produkter genom en gemensam digital tjänst.
Använde du dig av denna tjänst?
Det går bra att välja flera alternativ om det stämmer för dig.


7Projektmedel och Covid-stöd

 

Här följer frågor om du brukar söka projektmedel i vanliga fall och om du sökt så kallat Covid-stöd under pandemin.
Regeringen har tillsatt så kallat krisstöd för de kulturarbetare och konstnärer. Först i den andra omgången av krisstöd till kulturarbetare tillsatte Regeringen extra pengar direkt till samiska kulturarbetare. Detta efter att Sametinget kontaktat Regeringen om att ett särskilt stöd behövdes.
 

7.1 Har du sökt ekonomiskt stöd under pandemin?
Det går bra att välja fler svar om det passar för dig.


7.2 Om du sökt stöd under pandemin, vilken organisation sökte du ifrån?


8Tillgång till vård och egna åtgärder för att undvika smitta

 

I projektet Pandemi i norr utgår vi från frågeställningar om "säkerhet", "trygghet" och "anpassning".
Närhet och tillgänglighet till god vård är viktigt för trygghet och säkerhet, särskilt under en pågående pandemi. Därför ställer vi slutligen några allmänna frågor om hur långt du har till närmaste vårdinrättning, och vad du själv gör för att undvika att drabbas av smitta. 
 

8.1


8.2


8.3Har behövt uppsöka vård för covidrelaterad sjukdom under den pågående pandemin?

8.4 Har du gjort egna anpassningar för att undvika, eller klara av smitta och sjukdom?
Det går bra att välja flera alternativ


8.5


8.6


9Egen berättelse

9.1


 

Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten! Dina erfarenheter och upplevelser är viktiga!


 

Den pågående Covid-19 pandemin och dess effekter påverkar oss alla på olika sätt. Det finns myndigheter och organisationer som erbjuder kris- och samtalsstöd kostnadsfritt.
Vi har sammanställt en lista med kontaktuppgifter och information till myndigheter och etablerade organisationer med kunskap och mångårig vana av att samtal med människor i kris eller som känner att de behöver prata med någon.

L
änkar till myndigheter och organisationer med jourtelefoner och chattar

Sveriges Nationella informationsnummer 113 13

1177 Sjukvårdsrådgivningen

Psykisk hälsa i kristid – lista med länkar och tips om  för olika åldrar och behov