1Information och inledande frågor

 

Enkätstudien är en del av ett forskningsprojekt som bedrivs vid Luleå tekniska universitet och finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). I samband med detta bjuds du in att delta i enkätstudien. Ansvariga för enkätstudien är Anna Berg Jansson (anna.jansson@ltu.se) och Åsa Engström (asa.engstrom@ltu.se).

Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta detta utan att ange något skäl. Dina svar bidrar till ökad kunskap om lärande- och utvecklingsvillkor för både individ och organisation i samband med inhyrning inom svensk sjukvård. Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och i populärvetenskapliga publikationer. Projektet är granskat av regionala etikprövningsnämnden i Umeå (2016/490-31) och all information kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i det färdiga resultatet.

Frågorna i denna enkät fokuserar de villkor för lärande och utveckling som präglar din anställning som bemanningssjuksköterska. Då bemanningsanställning innebär att den anställde förhåller sig till två organisationer vill vi inledningsvis förtydliga innebörden i följande två begrepp:

Med kundorganisation avses den organisation (arbetsplats) där du utför ditt dagliga arbete som bemanningssjuksköterska dvs den organisation som hyr in bemanningssjuksköterskor. 

Med ordinarie sjuksköterskor avses sjuksköterskor som är anställda av kundorganisationen dvs ej av bemanningsföretag. 

1.1Är du för närvarande yrkesverksam som sjuksköterska?

1.2Är du?

1.3Ange vilken åldersgrupp du tillhör:

1.4Är du medlem i en facklig organisation?

1.5Hur många års arbetslivserfarenhet har du som sjuksköterska?

1.6Hur många år har du arbetat som egenanställd bemanningssjuksköterska?

1.7Har du fler bemanningssjuksköterskor anställda i ditt företag?

1.8Har du någon specialistutbildning?

1.9 Notera nedan vilken/vilka specialistsjuksköterskeexamen du har


Specialistubildning med inriktning mot:


2Kundorganisationer och uppdrag

2.1Hur många organisationer/arbetsplatser hyr för närvarande in dig som bemanningssjuksköterska?

2.2 Notera nedan vilken/vilka aktörer som hyr in dig som egenanställd bemanningssjuksköterska? 


2.3Inom vilket verksamhetsområde arbetar du främst som bemanningssjuksköterska?

2.4Arbetar du inom fler verksamhetsområden som bemanningssjuksköterska (än det du angivit i frågan ovan)?

2.5 Ange nedan vilket eller vilka alternativ som beskriver var du arbetar som bemanningssjuksköterska:


3Relation till arbetsledare kundorganisation och andra sjuksköterskor

 

Hur väl stämmer följande påståenden gällande din relation till arbetsledare vid kundorganisation:  

3.1

Jag upplever vanligtvis relationen till närmaste arbetsledare vid kundorganisation som ett stöd i mitt dagliga arbete:

 

  
 

 Hur väl stämmer följande påståenden gällande din relation till andra bemanningssjuksköterskor som du möter vid de kundorganisationer där du utför ditt dagliga arbete:  

3.2

Jag betraktar andra bemanningssjuksköterskor som mina närmaste kollegor:

 

 
 

3.3

Den relation jag har till andra bemanningssjuksköterskor fungerar som ett stöd i mitt dagliga arbete:

 

  
 

3.4

Mötet med andra bemanningssjuksköterskor bidrar till mitt lärande och att jag utvecklar min kompetens:

 

  
 

 
Hur väl stämmer följande påståenden gällande din relation till ordinarie sjuksköterskor dvs sjuksköterskor anställda vid de kundorganisationer där du utför ditt dagliga arbete: 

3.5

Jag betraktar ordinarie sjuksköterskor anställda av de kundorganisationer där jag utför mitt dagliga arbete som mina närmaste kollegor: 

 

  
 

3.6

Den relation jag har till ordinarie sjuksköterskor fungerar som ett stöd i mitt dagliga arbete:

 

  
 

3.7

Jag bidrar med min kompetens och mitt kunnande till de ordinarie sjuksköterskor som jag möter i mitt dagliga arbete:

 

  
 

3.8

De ordinarie sjuksköterskor som jag möter i mitt dagliga arbete bidrar till mitt lärande och att jag utvecklar min kompetens: 

 

  
 

4Lärande och kompetensutveckling

 

I vilken grad anser du att följande utvecklar din kompetens:

 

4.1

Att delta i kurser och konferenser:

 

  
 

4.2

Att via självstudier söka och ta till mig aktuell vetenskaplig kunskap:

 

  
 

4.3

Att tillsammans med andra sjuksköterskor söka och ta till mig aktuell vetenskaplig kunskap:

 

  
 

4.4

Att reflektera tillsammans med andra sjuksköterskor:

 

  
 

4.5

Att reflektera tillsammans med andra vårdprofessioner:

 

  
 

4.6

Att reflektera tillsammans med med arbetsledare vid de kundorganisationer där jag arbetar:

 

  
 

4.7

Egen reflektion

 

  
 

4.8

Återkoppling från patient och/eller anhöriga

 

  
 

4.9

Att delta i utvecklings- och förbättringsarbeten t ex att ta fram nya rutiner och arbetssätt:

 

  
 

 Om du under de senaste 12 månaderna har finansierat någon av nedanstående aktiviteter för egen kompetensutveckling vänligen notera vilken/vilka (flera svarsalternativ är möjliga att ange): 

 

4.10


 Om den/de kundorganisationer där du arbetat under de senaste 12 månaderna har finansierat någon eller några av nedanstående aktiviteter för dig vänliga notera vilken/vilka (flera svarsalternativ är möjliga att ange): 

 

4.11


 Ta ställning till nedanstående påståenden gällande kompetensutveckling genom att markera i vilken grad påståendet stämmer:

 

4.12

Jag utvecklas kontinuerligt i mitt dagliga arbete som sjuksköterska:

 

  
 

4.13

Jag deltar regelbundet i aktiviteter som syftar till kompetensutveckling:

 

  
 

4.14

Chefer vid de kundorganisationer/arbetsplatser där jag utför mitt dagliga arbete som bemanningssjuksköterska erbjuder mig att gå kurser på arbetstid:

 

  
 

4.15

Jag täcker mitt behov av kompetensutveckling inom ramen för mitt arbete:

 

  
 

4.16

Jag använder delar av min fritid till att tillgodose mitt behov av kompetensutveckling:

 

  
 

4.17Majoriteten av de kompetensutvecklingsaktiviteter som jag deltagit i under de senaste 12 månaderna har finansierats av:

5Reflektion och evidens

 

Hur väl stämmer följande påståenden gällande reflektion och evidens: 

5.1

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska arbetar jag tillsammans med andra sjuksköterskor:

 

  
 

5.2

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska har jag möjlighet att reflektera tillsammans med andra sjuksköterskor:

 

  
 

5.3

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska har jag möjlighet att reflektera tillsammans med andra yrkesgrupper som t ex läkare och undersköterskor:

 

  
 

5.4

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska arbetar jag evidensbaserat: 

 

  
 

6Återkoppling/feedback

 

Hur väl stämmer följande påstående gällande återkoppling/feedback: 

6.1

Jag upplever att den feedback jag får från kundorganisationen bidrar till att jag utvecklas som sjuksköterska:

 

  


6.2

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska får jag feedback av representant för kundorganisationen gällande mitt sätt att utföra arbetet:

 

  


7Organisation och utveckling

 

Hur väl stämmer följande påståenden gällande organisation och utveckling:

 

7.1

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska deltar jag i diskussioner som rör organisation och verksamhet vid de kundorganisationer där jag utför mitt dagliga arbete:

 

 
 

7.2

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska deltar jag i olika typer av utvecklingsarbeten/processer som pågår vid de kundorganisationer där jag utför mitt arbete:

 

  
 

7.3

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska har jag god kännedom om de kvalitets- och utvecklingsprocesser som pågår vid de kundorganisationer där jag utför mitt arbete:

 

  
 

7.4

Inför nya uppdrag får jag tydlig information gällande kundorganisationens krav och förväntningar på min kompetens:

 

  
 

8Förfrågan om vidare medverkan och/eller något du vill tillägga?

 

Beskriv för- och nackdelar gällande lärande och kompetensutveckling som du upplevt i arbetet som bemanningssjuksköterska: 

8.1


 

Om du saknade något i enkäten, dvs. om du saknade någon fråga eller om det inte fanns utrymme att svara, så har du möjlighet att skriva ner övriga synpunkter gällande de villkor för lärande och utveckling som präglar ditt arbete som bemanningssjuksköterska nedan: 

8.2


 

Som en fortsättning på enkäten kommer vi att genomföra telefonintervjuer med fokus på villkor för lärande och utveckling. Intervjun tar max 60 min. Om du är intresserad av att medverka i en intervju vänligen notera ditt namn och ditt telefonnummer nedan så kommer vi att ta kontakt med dig för att informera mer om detta: 

 

8.3