1Information och inledande frågor

 

Enkätstudien är en del av ett forskningsprojekt som bedrivs vid Luleå tekniska universitet och finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). I samband med detta bjuds du in att delta i enkätstudien. Ansvariga för enkätstudien är Anna Berg Jansson (anna.jansson@ltu.se) och Åsa Engström (asa.engstrom@ltu.se).

Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta detta utan att ange något skäl. Dina svar bidrar till ökad kunskap om lärande- och utvecklingsvillkor för både individ och organisation i samband med inhyrning inom svensk sjukvård. Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och i populärvetenskapliga publikationer. Projektet är granskat av regionala etikprövningsnämnden i Umeå (2016/490-31) och all information kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i det färdiga resultatet.

Frågorna i denna enkät fokuserar de villkor för lärande och utveckling som präglar din anställning som bemanningssjuksköterska. Då bemanningsanställning innebär att den anställde förhåller sig till två organisationer vill vi inledningsvis förtydliga innebörden i följande två begrepp:

Med kundorganisation avses den organisation (arbetsplats) där du utför ditt dagliga arbete som bemanningssjuksköterska dvs den organisation som hyr in bemanningssjuksköterskor. 

Med ordinarie sjuksköterskor avses sjuksköterskor som är anställda av kundorganisationen dvs ej av bemanningsföretag. 

1.1Är du för närvarande anställd som sjuksköterska?

1.2Är du?

1.3Ange vilken åldersgrupp du tillhör:

1.4Är du medlem i en facklig organisation?

1.5Hur många års arbetslivserfarenhet har du som sjuksköterska?

1.6Hur många år har du arbetat som bemanningssjuksköterska?

1.7Har du någon specialistutbildning?

1.8 Notera nedan vilken/vilka specialistsjuksköterskeexamen du har


Specialistubildning med inriktning mot:


2Arbetsgivare och anställning

2.1Hur många arbetsgivare har du för närvarande som sjuksköterska?

2.2 Notera nedan vilken/vilka kategorier av arbetsgivare du har? 


2.3Ange inom vilken kategori av arbetsgivare du har din huvudsakliga anställning: 

2.4Vilken anställningsform har du hos din huvudsakliga arbetsgivare?

2.5Inom vilket verksamhetsområde arbetar du främst som bemanningssjuksköterska?

2.6Arbetar du inom fler verksamhetsområden som bemanningssjuksköterska (än det du angivit i frågan ovan)?

2.7 Ange nedan vilket eller vilka alternativ som beskriver var du arbetar som bemanningssjuksköterska:


3Relation till chefer och andra sjuksköterskor

 

Hur väl stämmer följande påståenden gällande din relation till chef/er vid bemanningsföretag och till arbetsledare vid kundorganisation:  

3.1

Jag betraktar min chef på bemanningsföretaget där jag är anställd som min närmaste chef:

 

  
 

3.2

Jag betraktar den arbetsledare jag möter vid kundorganisationen (på de arbetsplatser där jag utför mitt dagliga arbete) som min närmaste chef:

 

  
 

3.3

Jag upplever vanligtvis relationen till närmaste chef på bemanningsföretaget som ett stöd i mitt dagliga arbete:

 

  
 

3.4

Jag upplever vanligtvis relationen till närmaste arbetsledare vid kundorganisation som ett stöd i mitt dagliga arbete:

 

  
 

 Hur väl stämmer följande påståenden gällande din relation till andra bemanningssjuksköterskor anställda vid samma bemanningsföretag som du:  

3.5

Jag betraktar andra bemanningssjuksköterskor som mina närmaste kollegor:

 

 
 

3.6

Den relation jag har till andra bemanningssjuksköterskor fungerar som ett stöd i mitt dagliga arbete:

 

  
 

3.7

Mötet med andra bemanningssjuksköterskor bidrar till mitt lärande och att jag utvecklar min kompetens:

 

  
 

 
Hur väl stämmer följande påståenden gällande din relation till ordinarie sjuksköterskor dvs sjuksköterskor anställda vid de kundorganisationer där du utför ditt dagliga arbete: 

3.8

Jag betraktar ordinarie sjuksköterskor som mina närmaste kollegor:

 

  
 

3.9

Den relation jag har till ordinarie sjuksköterskor fungerar som ett stöd i mitt dagliga arbete:

 

  
 

3.10

Jag bidrar med min kompetens och mitt kunnande till de ordinarie sjuksköterskor som jag möter i mitt dagliga arbete:

 

  
 

3.11

De ordinarie sjuksköterskor som jag möter i mitt dagliga arbete bidrar till mitt lärande och att jag utvecklar min kompetens: 

 

  
 

4Lärande och kompetensutveckling

 

I vilken grad anser du att följande utvecklar din kompetens:

 

4.1

Att delta i kurser och konferenser:

 

  
 

4.2

Att via självstudier söka och ta till mig aktuell vetenskaplig kunskap:

 

  
 

4.3

Att tillsammans med andra sjuksköterskor söka och ta till mig aktuell vetenskaplig kunskap:

 

  
 

4.4

Att reflektera tillsammans med andra sjuksköterskor:

 

  
 

4.5

Att reflektera tillsammans med andra vårdprofessioner:

 

  
 

4.6

Att reflektera tillsammans med chef(er):

 

  
 

4.7

Egen reflektion

 

  
 

4.8

Återkoppling från patient och/eller anhöriga

 

  
 

4.9

Att delta i utvecklings- och förbättringsarbeten t ex att ta fram nya rutiner och arbetssätt:

 

  
 

 Om det/de bemanningsföretag där du är anställd under de senaste 12 månaderna har finansierat någon eller några av nedanstående aktiviteter för dig vänligen notera vilken/vilka (flera svarsalternativ är möjliga att ange): 

 

4.10


 Om den/de kundorganisationer där du arbetat under de senaste 12 månaderna har finansierat någon eller några av nedanstående aktiviteter för dig vänliga notera vilken/vilka (flera svarsalternativ är möjliga att ange): 

 

4.11


4.12Har din huvudsakliga arbetsgivare (bemanningsföretaget) under de senaste 12 månaderna erbjudit dig tillfälle att vid ett utvecklingssamtal diskutera frågor som rör din kompetensutveckling?

 Ta ställning till nedanstående påståenden gällande kompetensutveckling genom att markera i vilken grad påståendet stämmer:

 

4.13

Jag utvecklas kontinuerligt i mitt dagliga arbete som bemanningssjuksköterska:

 

  
 

4.14

Bemanningsföretaget där jag är anställd erbjuder mig att delta i aktiviteter som syftar till kompetensutveckling på arbetstid (om du har anställning vid flera bemanningsföretag gäller frågan det företag där du har din huvudsakliga anställning):

 

  
 

4.15

Arbetsledare vid de kundorganisationer där jag utför mitt dagliga arbete som bemanningssjuksköterska erbjuder mig att gå kurser på arbetstid:

 

  
 

4.16

Det bemanningsföretag där jag är anställd täcker mitt kompetensutvecklingsbehov (om du är anställd vid flera bemanningsföretag gäller frågan det företag där du har din huvudsakliga anställning):

 

  
 

4.17

Jag använder delar av min fritid till att tillgodose mitt behov av kompetensutveckling:

 

  
 

4.18Majoriteten av de kompetensutvecklingsaktiviteter som jag deltagit i under de senaste 12 månaderna har finansierats av:

5Reflektion och evidens

 

Hur väl stämmer följande påståenden gällande reflektion och evidens: 

5.1

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska arbetar jag tillsammans med andra sjuksköterskor:

 

  
 

5.2

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska har jag möjlighet att reflektera tillsammans med andra sjuksköterskor:

 

  
 

5.3

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska har jag möjlighet att reflektera tillsammans med andra yrkesgrupper som t ex läkare och undersköterskor:

 

  
 

5.4

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska arbetar jag evidensbaserat: 

 

  
 

6Återkoppling/feedback

 

Hur väl stämmer följande påstående gällande återkoppling/feedback: 

6.1

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska får jag feedback av bemanningsföretaget gällande mitt sätt att utföra det dagliga arbetet:

 

  


6.2

Jag upplever att den feedback jag får från kundorganisationen bidrar till att jag utvecklas som sjuksköterska:

 

  


6.3

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska får jag feedback av representant för kundorganisationen gällande mitt sätt att utföra arbetet:

 

  


6.4

Jag upplever att den feedback jag får av bemanningsföretaget bidrar till att jag utvecklas som sjuksköterska:

 

  


7Organisation och utveckling

 

Hur väl stämmer följande påståenden gällande organisation och utveckling:

 

7.1

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska deltar jag i diskussioner som rör organisation och verksamhet vid de kundorganisationer där jag utför mitt dagliga arbete:

 

 
 

7.2

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska deltar jag i olika typer av utvecklingsarbeten/processer som pågår vid de kundorganisationer där jag utför mitt arbete:

 

  
 

7.3

När jag arbetar som bemanningssjuksköterska har jag god kännedom om de kvalitets- och utvecklingsprocesser som pågår vid de kundorganisationer där jag utför mitt arbete:

 

  
 

7.4

Inför nya uppdrag får jag tydlig information av min arbetsgivare (bemanningsföretaget) gällande kundorganisationens krav och förväntningar på min kompetens:

 

  
 

8Förfrågan om vidare medverkan och/eller något du vill tillägga?

 

Beskriv för- och nackdelar gällande lärande och kompetensutveckling som du upplevt i arbetet som bemanningssjuksköterska:
 

8.1


 

Om du saknade något i enkäten, dvs. om du saknade någon fråga eller om det inte fanns utrymme att svara, så har du möjlighet att skriva ner övriga synpunkter gällande de villkor för lärande och utveckling som präglar ditt arbete som bemanningssjuksköterska nedan:

 

8.2


 

Som en fortsättning på enkäten kommer vi att genomföra telefonintervjuer med fokus på villkor för lärande och utveckling. Intervjun tar max 60 min. Om du är intresserad av att medverka i en telefonintervju vänligen notera ditt namn och ditt telefonnummer nedan så kommer vi att ta kontakt med dig för att informera mer om detta: 

 

8.3